ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Általános információk

Az adatkezelő neve:
Magyar Természettudományi Múzeum

Az adatkezelő címe:1083 Budapest, Baross u. 13.

Elérhetősége:
36-1-210-1085

www.mttm.hu

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, és a  www. elmenybol-tudast.hu weboldalon regisztrált felhasználók esetében történik. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A 16 év alatti kiskorú felhasználó adatkezelési hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása is szükséges.

A kezelt adatok

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadandó adatok köre:
játéknév, e-mail cím.

A weboldal használata során rögzítésre kerül a felhasználó informatikai rendszerének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az önkéntesen megadható adatok tekintetében a felhasználók között nincs semmilyen megkülönböztetés a szolgáltatás vonatkozásában.

Az adatkezelés célja

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása és kiértesítése, valamint az elérések dokumentálása. Az adatok kezelését a felhasználó bármikor megtilthatja.

A weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. A Szolgáltató által alkalmazott ún. cookie önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató elektronikus eszközének az azonosítására alkalmas. A felhasználónak lehetősége van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg a cookie elhelyezését a felhasználó informatikai rendszerébe. A Szolgáltató személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó tájékoztatása mellett, az előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató az adatkezelési engedély visszavonásáig, az adatkezelés céljának a megvalósulásáig vagy a regisztráció törléséig kezeli. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a regisztráló jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal és visszavonhatatlan módon törölheti).

A személyes adatok törlése

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az kalandhazhozjon@mttm.hu címre kell eljuttatni. A bejelentésnek nincs formai követelménye, azonban a jogosultságnak egyértelműen ki kell derülnie. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az kalandhazhozjon@mttm.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül, közérthető formában választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését is, kivéve, ha erre a vonatkozó jogszabályok nem adnak lehetőséget, mert az adatkezelést kötelezővé teszik a Szolgáltató számára. Tiltakozhat továbbá adatának kezelése ellen, ha az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, illetve a jogszabályokban meghatározott egyéb esetekben.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.). További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat az kalandhazhozjon@mttm.hu e-mail címen. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A felhasználó és érintett a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen Törvényszékhez fordulhat. A Törvényszék az ügyben soron kívül jár el.

Felhasználói hozzájárulás

A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti, melyet a Regisztráció során a megfelelő jelölőnézet kiválasztásával erősít meg.

Hozzájárulás tartalma: „Az elmenybol-tudast.hu honlapra történő regisztrációm során megadott adataimat, valamint a regisztrációt követően a weboldalon megadott személyes adataimat a Magyar Természettudományi Múzeum az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti. Tudomásul vettem és elfogadom, hogy 16 éven aluliak kizárólag a törvényes képviselőik (szüleik) hozzájárulásával adhatják meg az adataikat.”

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A regisztrált a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.